Wyszukaj Swoje Mieszkanie
Metraż:
Ilość pokoi:
Piętro:

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Administrator.
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę jest: ŚLICZNA 36 sp. z o.o., ul. Powiśle 12/5, 31-101 Kraków

§ 2
Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – ŚLICZNA 36 sp. z o.o., ul. Tarłowska 12/15, 31-102 Kraków, NIP: 6793133235, KRS: 0000634864,
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej www.sliczna36.pl,
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.sliczna36.pl,
 6. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.

§ 3
Zasady korzystania ze Strony

 1. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkownika

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

§ 5
Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Administrator Danych na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystywać może tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator.
 2. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie proszę o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze Strony.

§ 6
Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Spółka pełni funkcję Administratora.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami UŚUDE oraz RODO.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności w zakresie Danych osobowych przesyłanych przez formularze.
 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

§ 7
Kontakt i Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony oraz usług na adres: biuro@merari.pl
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Administratora odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 3. Administrator może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Administrator udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

§ 8
Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.

§ 9
Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz RODO.